این روزها !


اگر خواستی عمق دریاچه ی کم عمقت معلوم نشود، آب را گل آلود کن

:نیچه :